Home » Business Ethics คือ จริยธรรมทางธุรกิจ มีความสำคัญอย่างไร

Business Ethics คือ จริยธรรมทางธุรกิจ มีความสำคัญอย่างไร

by Andrea Palmer
8.3K views
1.Business Ethics คือ จริยธรรมทางธุรกิจ มีความสำคัญอย่างไร

หากพูดถึงเรื่องจริยธรรมอาจดูจับต้องได้ยาก แต่มันกลับเป็นเรื่องที่สำคัญมากของการประกอบธุรกิจ เพราะองค์กรของคุณสามารถใช้ประโยชน์จากการมีจริยธรรมทางธุรกิจนี้เพื่อนำพาองค์กรไปอยู่ในจุดที่คุณต้องการได้ 

การที่บุคคลในองค์กรมีทัศนคติที่สอดคล้องกัน ธุรกิจก็ย่อมดำเนินไปอย่างราบรื่น บรรลุเป้าหมาย หลายธุรกิจจึงต้องตระหนักถึงเรื่อง จริยธรรมทางธุรกิจ เพราะ Goodmaterial มั่นใจว่าเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

จริยธรรมทางธุรกิจ คือ 

จริยธรรมทางธุรกิจ คือ แนวปฏิบัติหรือตัวกำหนดว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด หรือสิ่งใดเหมาะสมในที่ทำงาน เป็นการศึกษาว่าธุรกิจควรดำเนินการอย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม หรือสถานการณ์ความขัดแย้งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงวิธีการควบคุมธุรกิจ บทบาทของธุรกิจในประเด็นทางสังคม และอื่นๆ

อย่างที่เห็นว่า จริยธรรมทางธุรกิจ เป็นเหมือนสาขาวิชาที่กว้างขวาง เนื่องจากมีเรื่องให้ศึกษามากมายหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นทางปรัชญา วิทยาศาสตร์ หรือทางกฎหมาย แต่อย่างไร ก็ตามกฎหมายมีบทบาทสำคัญและมีอิทธิพลต่อจริยธรรมทางธุรกิจมากที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้องค์กรและบุคคลขององค์กรไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่อาจผิดกฎหมาย

ธุรกิจจำนวนมากใช้ประโยชน์จากการมีจริยธรรมทางธุรกิจไม่เพียงแค่ในด้านกฎหมายเท่านั้น แต่มันยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ต่อสาธารณะหรือผู้บริโภคอีกด้วย เป็นการปลูกฝังและสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้บริโภคและธุรกิจได้อีกทางหนึ่ง

Goodmaterial ได้เคยเขียนบทความเรื่องการมีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือที่เรียกกันว่า CSR ก็เป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรได้ด้วยเช่นกัน Corporate Social Responsibility : CSR คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมมีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร

2.Corporate Social Responsibility CSR คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมมีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร

จริยธรรมทางธุรกิจ มีความสำคัญอย่างไร?

วัตถุประสงค์หลักของ จริยธรรมทางธุรกิจ คือ เพื่อให้แน่ใจว่าภายในองค์กรมีทัศนคติทางศีลธรรมที่สอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงพนักงานใหม่ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ ยุติธรรม และซื่อสัตย์ ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดของการมีจริยธรรมทางธุรกิจ คือ ช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนในองค์กรจะไม่ไปก่ออาชญากรรมหรือสร้างความเดือดร้อนทั้งต่อพนักงานกันเอง ลูกค้า ผู้บริโภครายเล็กและรายใหญ่ หรือบุคคลอื่นๆ

1. ภาพลักษณ์ขององค์กร

องค์กรที่มีจริยธรรมทางธุรกิจช่วยสร้างความไว้วางใจระหว่างองค์กรกับผู้บริโภคได้ ซึ่งหมายถึง องค์กรของคุณมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาและความรู้สึกของผู้บริโภค หากผู้บริโภครู้สึกว่าธุรกิจมีความน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจได้ พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะเลือกธุรกิจของคุณมากกว่าของคู่แข่ง ธุรกิจบางแห่งยังเลือกใช้จริยธรรมทางธุรกิจบางประการเป็นเครื่องมือทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาตัดสินใจที่จะเน้นประเด็นทางสังคมที่กำลังเป็นที่นิยม การใช้ประโยชน์จากจริยธรรมทางธุรกิจอย่างชาญฉลาด สามารถส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรโดยรวมไปในทางที่ดีขึ้นได้

2. ดึงดูดนักลงทุน

ภาพลักษณ์ของการเป็นธุรกิจที่มีจริยธรรม ยังเป็นที่สนใจของนักลงทุนและผู้ถือหุ้นได้อย่างมากอีกด้วย พวกเขามีแนวโน้มที่จะนำเงินมาลงทุนกับบริษัทที่มีจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งการปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมมาตรฐานและการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม อาจเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จของธุรกิจได้เช่นกัน

3. พนักงานพึงพอใจ

การปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจยังส่งผลดีต่อพนักงานและการดำเนินงานของธุรกิจ อีกทั้งยังดึงดูดผู้มีความสามารถให้มาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานร่วมกับองค์กรของคุณ เพราะพนักงานไม่เพียงชื่นชมนายจ้างที่ใส่ใจต่อสังคมเท่านั้น แต่ยังมองว่าพวกเขาอยู่ในธุรกิจประเภทหนึ่งที่จะทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของพนักงานด้วยเช่นกัน ทำให้พนักงานมีความภักดีและอยากทุ่มเททำงานเพื่อองค์กรมากขึ้น ลดอัตราการลาออกซึ่งช่วยลดต้นทุนเรื่องการสรรหาบุคลากรใหม่ได้

4. งานมีคุณภาพ

เมื่อทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ ผู้จัดการหรือหัวหน้างานมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี เป็นผลให้ทีมมีแนวโน้มที่จะทำตามผู้นำของพวกเขามากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดปัญหาด้านระเบียบวินัยและความไว้วางใจที่มีต่อผู้จัดการหรือหัวหน้างานของพวกเขา เมื่อพนักงานในองค์กรของคุณมีทัศนคติที่ดีทั้งต่องานและต่อบุคคลที่พวกเขาทำงานร่วมด้วย แน่นอนย่อมส่งผลต่อคุณภาพของงานที่ออกมาไปในทางที่ดีมีคุณภาพ

ตัวอย่าง จริยธรรมทางธุรกิจ ในที่ทำงาน

วิธีการที่บริษัทจะสื่อสารเกี่ยวกับแนวปฏิบัติจริยธรรมทางธุรกิจ คือผ่านทาง “จรรยาบรรณบริษัท” ซึ่งบริษัทจะกำหนดเป็นมาตรฐานของบริษัทและของพนักงานทุกคนให้ถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท และต้องทำความเข้าใจแนวคิดเหล่านั้นแล้วนำไปใช้กับการดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน ตัวอย่างจริยธรรมทางธุรกิจในที่ทำงานบางประการ เช่น

1. รายงานพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณ

หากพนักงานสังเกตเห็นพฤติกรรมใดที่ผิดจรรยาบรรณในที่ทำงาน พวกเขาควรมีช่องทางในการรายงานพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จัดหาช่องทางในการรายงานพฤติกรรมเหล่านั้น และออกแบบในลักษณะที่ป้องกันอันตรายให้กับพนักงานผู้รายงานโดยไม่ต้องกลัวผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมา

2. มีความโปร่งใส

ความโปร่งใสและการสื่อสารที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญของการมีจริยธรรมทางธุรกิจ ธุรกิจที่ไม่มีความโปร่งใส ไม่พูดความจริงกับผู้บริโภค อาจทำลายความไว้วางใจและส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างร้ายแรงได้ หากบริษัทเผชิญวิกฤตกับสาธารณะ บริษัทก็ควรเรียกประชุมร่วมกับพนักงานของตนและจัดการปัญหาอย่างตรงไปตรงมา สิ่งสำคัญคือ ต้องอธิบายสถานการณ์ตามความเป็นจริงเพื่อหาทางคลี่คลาย ร่วมกัน นำเสนอแนวทางแก้ไข และยอมรับคำวิจารณ์ด้วยความถ่อมตน 

3. ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก

บริษัทควรสร้างวัฒนธรรมในการทำงานให้กับพนักงาน โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก ตัวอย่างเช่น หากลูกค้ากำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ สิ่งสำคัญของพนักงาน คือ ต้องจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและตรงกับความต้องการให้กับพวกเขา แทนที่จะพยายามขายหรือกระตุ้นให้พวกเขาซื้อผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ตรงตามความต้องการ

แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าความต้องการของลูกค้านั้นไม่ได้ส่งผลให้พนักงานต้องปฏิบัติอย่างผิดจรรยาบรรณโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น ให้พนักงานทำงานล่วงเวลาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้พนักงานอดทนต่อการถูกละเมิดจากลูกค้า เป็นต้น

4. เคารพข้อมูลลูกค้า

ธุรกิจจำนวนมากหรือแทบจะทุกธุรกิจต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลการทำงาน บริษัทต้องมีการรักษาความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลของลูกค้าอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะธุรกิจโรงพยาบาล หากเจ้าหน้าที่แบ่งปันข้อมูลผู้ป่วยสู่ภายนอกไม่ว่าทางใดก็ตาม ไม่เพียงแต่เป็นการดูหมิ่นความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังอาจทำให้โรงพยาบาลเสี่ยงต่อการละเมิดกฎข้อบังคับของ HIPAA หรือระบบรักษาข้อมูลตามมาตรฐานสากล เพื่อการปกป้องเวชระเบียนของบุคคลและข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล

5. ถูกต้องตามกฎหมาย

จรรยาบรรณทางธุรกิจยังรวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายด้วย อย่างเรื่องภาษี ความปลอดภัยของลูกจ้าง หรือเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน บริษัทที่ดำเนินกิจการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย มีความน่าเชื่อถือและยังสามารถสร้างชื่อเสียงในเชิงบวกที่แข็งแกร่งในฐานะนายจ้าง ซึ่งอาจดึงดูดลูกจ้างมากฝีมือให้มาร่วมงานกับบริษัทของคุณได้อีกด้วย

8 องค์ประกอบหลักของจริยธรรมทางธุรกิจ

อย่างที่เราได้เขียนไปข้างต้นว่า แนวปฏิบัติของจริยธรรมทางธุรกิจ บริษัทจะกำหนดเป็นมาตรฐานผ่านทาง “จรรยาบรรณบริษัท” ซึ่งแต่ละบริษัทก็จะมีการเขียนรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 8 องค์ประกอบหลักที่เราจะอธิบายดังต่อไปนี้

1. ความเคารพ (Respect)

ในฐานะผู้ประกอบการที่สร้างธุรกิจคุณต้องเคารพตัวเอง คนรอบข้าง และควรอยู่ท่ามกลางผู้คนที่น่าเคารพด้วยเช่นกัน การที่พนักงานของคุณจะทำงานได้ดีเท่าที่พวกเขาจะทำได้ พวกเขาก็ต้องการการฝึกสอน การฝึกอบรม และการชี้แนะทิศทางการทำงาน ซึ่งถือเป็นการให้ความเคารพซึ่งกันและกันอีกทางหนึ่ง

หากหลีกเลี่ยงได้อย่าจ้างหรือทำธุรกิจกับคนที่คุณไม่เคารพหรือไม่เคารพคุณ เพราะคนเหล่านี้มีโอกาสที่จะไม่เคารพเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า หรือแม้แต่การเคารพตัวของเขาเอง และในกรณีที่ความเคารพที่เคยมีให้กันลดน้อยลงไป ให้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเคารพซึ่งกันและกันขึ้นมาใหม่ แต่หากไม่สามารถสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้อีกต่อไป ก็ควรปล่อยให้บุคคลนั้นไปจากธุรกิจของคุณ

2. ให้เกียรติ (Honor)

แน่นอนว่าพื้นฐานของจริยธรรมที่ดี คือ การเป็นคนดี ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำสิ่งที่ถูกต้องตามจิตวิญญาณขององค์กรคุณ จะเห็นได้ว่าเมื่อมีพนักงานประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของพวกเขา บริษัทส่วนใหญ่มักแสดงความขอบคุณต่อพวกเขาที่ได้แสดงพฤติกรรมเป็นแบบอย่างและเป็นผู้ที่เสียสละในนามขององค์กร คนเหล่านี้คือคนที่ช่วยให้องค์กรคุณประสบความสำเร็จ คุณต้องแสดงความขอบคุณและให้เกียรติการมีส่วนร่วมของพวกเขาทั้งต่อสาธารณะและทำเป็นการส่วนตัวด้วย

3. ความซื่อสัตย์ (Integrity)

ห้ามโกหก ห้ามขโมย ห้ามโกง ไม่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตัวเองอย่างไรก็จงอย่าเป็นคนแบบนั้น ห้ามจ้างหรือพยายามรักษาบุคคลที่ไม่มีความซื่อสัตย์ไว้ในองค์กรของคุณ เพราะพนักงาน ลูกค้า และผู้ขายรายอื่นจะเกิดความไม่ไว้วางใจในธุรกิจของคุณ จนในที่สุดพวกเขาอาจไม่ไว้วางใจในตัวคุณด้วยเช่นกัน องค์กรควรวางแนวทางเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมที่อาจผิดจรรยาบรรณ มันอาจนำมาซึ่งผลประโยชน์หรือรายได้อย่างรวดเร็ว แต่มักจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาว

4. มุ่งเน้นที่ลูกค้า (Customer focus)

ธุรกิจจะไม่เป็นธุรกิจหากไม่มีลูกค้า อีกทั้งธุรกิจต้องผลิตสิ่งที่ลูกค้าต้องการและพร้อมจะจ่ายเงินเพื่อให้ได้สิ่งนั้นด้วย การให้ความสำคัญกับลูกค้าของคุณเป็นการย้ำถึงความรับผิดชอบที่คุณควรมีต่อตลาด การมุ่งเน้นไปที่บุคคลเหล่านี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบทางจริยธรรมทางธุรกิจด้วย เพราะในท้ายที่สุดการตัดสินใจของคุณย่อมส่งผลกระทบต่อผู้คน นักลงทุน คู่ค้า และลูกค้าของคุณด้วยไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

5. มุ่งเน้นที่ผลงาน (Results-oriented)

องค์กรที่ดีมีจริยธรรมผลลัพธ์ควรเป็นมากกว่าตัวเลข ผู้ประกอบการที่แท้จริงต้องมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ของงาน (ผลงาน) และทำงานเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่เป็นไปตามค่านิยมของบริษัท โดยผลลัพธ์นั้นควรอยู่ในบริบทของการพัฒนาสิ่งที่ลูกค้าต้องการ การผลิต และการส่งมอบในราคาที่ยุติธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ผู้จัดการที่ดีควรตั้งผลลัพธ์ของงานที่คาดหวังให้ชัดเจน จากนั้นสนับสนุนพนักงาน คอยให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และช่วยให้พวกเขาบรรลุผลลัพธ์เหล่านั้นไปด้วยกัน

6. ความเสี่ยง (Risk)

องค์กรที่มีจริยธรรมทางธุรกิจไม่ได้หมายความว่าคุณกลัวที่จะทำในสิ่งที่ผิด แต่เป็นองค์กรที่พร้อมจะรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ในการดำเนินกิจการให้เติบโตไปข้างหน้า องค์กรเหล่านั้นจะไม่ยึดติดกับเส้นทางเดิมๆ หรือเส้นทางที่คิดว่าปลอดภัยเสมอไป แต่พวกเขาจะพยายามคิดนอกกรอบ พยายามสร้างสรรค์หรือทำสิ่งใหม่ๆ  ซึ่งบริษัทที่มีจริยธรรมทางธุรกิจยังสามารถดึงดูดพนักงานที่เต็มใจพร้อมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานได้ด้วย และองค์กรเองก็ต้องคอยดูแล ให้กำลังใจ สนับสนุน และให้รางวัลแก่พวกเขาสำหรับการทำงานที่มีความเสี่ยงนั้น

7. แรงผลักดัน (Passion)

องค์กรที่ดีมักประกอบด้วยผู้คนที่มีแรงผลักดันหรือมีแพชชันในสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่ โดยพวกเขาจะเชื่อว่างานและความพยายามของพวกเขา สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างได้ เพราะหากองค์กรไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงผลักดันหรือแพชชันของการทำงาน พนักงานก็อาจไม่กระตือรือร้น หรือใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย มาทำงานรับเงินและกลับบ้านไป ซึ่งอาจทำให้เสียสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน หรืออาจเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ

8. ความมานะ (Persistence)

ความมานะ อดทน พยายาม ถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการทำงานต่างๆ การยังคงตั้งใจทำงานต่อไปแม้ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ อย่างเช่นการถูกปฏิเสธจากลูกค้า หรือแม้แต่การถูกตำหนิจากหัวหน้างาน เพราะการที่พวกเขายังคงทำงานต่อไปมักเชื่อมโยงกับการมีแรงผลักดันหรือมีแพชชันในสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่ และการมีความเชื่อมั่นในองค์กรของพวกเขานั่นเอง คุณในฐานะผู้นำต้องใช้เวลาและความพยายามพูดคุยกับทีมของคุณเกี่ยวกับความสำคัญของสิ่งเหล่านี้

พนักงานที่มีความมานะมักมีความพยายามทำงานหนักขึ้น ยังคงพร้อมรับความเสี่ยง พวกเขาทำงานด้วยเกียรติและความซื่อสัตย์ที่มีต่อองค์กร พวกเขาให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า และจะยังคงไม่หยุดทำจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้

จริยธรรมกับกฎหมาย

บางการกระทำคุณอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ผิด หรือบางการกระทำกลับถูกกฎหมายแต่ไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม ในเรื่องของกฎหมายทุกคนย่อมรู้ดีว่า หากกฎหมายไม่ได้เขียนหรือไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นความผิด การกระทำนั้นก็ไม่ผิดตามกฎหมาย และบางการกระทำอาจจะยังไม่ผิดตามกฎหมายจนกว่าศาลจะเป็นผู้ตัดสินอีกด้วย แต่การกระทำที่ผิดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของบริษัทนั้นเป็นเรื่องที่คุณสามารถรู้ได้ด้วยตัวคุณเองว่าเป็นเรื่องที่ผิดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของบริษัท

นอกจากนี้กฎหมายอาจมีความคลุมเครือมากกว่าจริยธรรม หลายครั้งที่ยากจะสรุปได้ว่ากฎหมายนี้มีผลบังคับใช้อย่างไร หรือควรนำไปใช้อย่างไร อาจไม่ชัดเจนว่าเจตนารมณ์ดั้งเดิมของกฎหมายนี้คืออะไร หรือที่เรียกว่าการตีความกฎหมาย ที่นักกฎหมายด้วยกันเองก็อาจตีความกันไปคนละแบบ

สรุป

เอกสารจริยธรรมทางธุรกิจที่พบบ่อยในธุรกิจต่างๆ คือ พันธกิจบริษัทกับจรรยาบรรณบริษัท นอกจากนี้วัฒนธรรมองค์กรของธุรกิจที่สอดคล้องกับพันธกิจของพวกเขามากเพียงใด สามารถเป็นตัวชี้วัดที่ดีในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ แทนที่มุ่งไปที่เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายหรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพียงอย่างเดียว การทำให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและเกิดความรู้สึกที่ดีกับ จริยธรรมทางธุรกิจ สามารถทำให้พวกเขาเกิดความรู้สึกที่ดีต่องานที่พวกเขาทำ ซึ่งย่อมส่งผลดีต่อองค์กรของคุณอย่างแน่นอน

  • หากท่านต้องการนำเนื้อหาหรือข้อมูลจากเว็ปเราไปใช้งานเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้โดยไม่มีผลประโยชน์ โปรดติดลิ้งค์เครดิตกลับมาหาเราที่หน้านี้
  • ข้อมูลอ้างอิง : 1 / 2 / 3 / 4 / 5

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

logo-studiozero

เว็บไซต์ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการทำงานที่คุณสามารถอ่านความรู้ได้ฟรี! และอัปเดทข้อมูลใหม่ๆทุกวัน

เรื่องน่าสนใจ

ติดต่อเรา

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Studiozero