อบรม จป เทคนิค คืออะไรบทบาทหน้าที่ของ จป เทคนิค คืออะไรต้องอบรมอะไรบ้าง

จป เทคนิค

บทบาทหน้าที่ของ จป เทคนิค คืออะไรต้องอบรมอะไรบ้าง

วันนี้เราจะพูดถึงหน้าที่ของ จป เทคนิคและการ อบรม จป เทคนิคว่ามีหลักสูตรอย่างไรบ้าง เพื่อให้คนที่กำลังวางแผนเข้ารับการฝึก อบรม จป เทคนิค ได้เตรียมตัวเตรียมใจและได้เข้าใจเนื้อหาหลักสูตรการฝึก อบรม จป. เทคนิคมากขึ้น รวมไปถึงคนที่สงสัยว่า จป เทคนิคมีหน้าที่อย่างไรด้วย จป. เทคนิค ก็คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคนั่นเอง แต่ก่อนที่เราจะไปดูหลักสูตรการ อบรม จป เทคนิค เรามาทำความเข้าใจกับหน้าที่ของ จป เทคนิคกันก่อนดีกว่า

ผู้เข้าอบรมต้องเป็น “ลูกจ้าง” ซึ่งนายจ้างได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (ผ่านการอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างานเรียบร้อยแล้ว)

 

 

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถอบรม จป เทคนิคได้

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า
 2. ผ่านการฝึกอบรมและเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
 3. เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับพื้นฐาน

 

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค 

มีระยะเวลาการฝึกอบรม สิบแปดชั่วโมง ประกอบด้วย ๔ หมวดวิชา ดังต่อไปนี้

หมวดวิชาที่ ๑ การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

 1. แนวคิดการจัดการเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 
 2. บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

 

หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

 1. สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
 2. การตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

 

 

หมวดวิชาที่ ๓ การวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย 

มีระยะเวลาการฝึกอบรมหกชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา 

 1. เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน 
 2. เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันโรคจากการทำงาน 
 3. เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติภัยร้ายแรง

 

หมวดวิชาที่ ๔ การฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมอันตราย

มีระยะเวลาการฝึกอบรมหกชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

 1. การฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย 
 2. การฝึกปฏิบัติการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 3. การฝึกปฏิบัติการสอบสวนอุบัติเหตุและการจัดทำรายงาน

หน้าที่การทำงานของ จป เทคนิค

จป เทคนิคมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานในด้านความปลอดภัยอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง โดยมีหน้าที่ ดังนี้

 1. ทำหน้าที่ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 2. วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยเพื่อนำเสนอต่อนายจ้าง
 3. ปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง
 4. ตรวจหาสาเหตุ อันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญใจ
 5. จป เทคนิคมีหน้าที่จัดทำรายงาน เก็บรวบรวมสถิติ และเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายจากการเจ็บป่วยหรือเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญใจ

 

 

กิจการใดบ้างที่ต้องมี จป เทคนิค

กิจการประเภท โรงงาน คลังสินค้า การก่อสร้าง การซ่อมบำรุง การขนส่งทั้งคนและสินค้า รวมถึงสถานีบริการน้ำมัน ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20-49 คน นายจ้างจะต้องมีการแต่งตั้ง จป เทคนิค ซึ่ง จป เทคนิค จะต้องได้รับการ อบรม จป เทคนิค ตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนด หากนายจ้างไม่แต่งตั้ง จป เทคนิคตามที่กฎหมายกำหนด จะถือได้ว่ามีความผิดตามพรบ. ด้านความปลอดภัย ซึ่งจะต้องระวางโทษไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

หลักสูตรการอบรม จป เทคนิค หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค มีระยะเวลาการฝึกอบรม 18 ชั่วโมงประกอบไปด้วย 4 หมวดวิชาได้แก่ การจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน การวิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสุดท้ายคือการฝึกปฏิบัติ ป้องกันและควบคุมอันตราย

อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเข้ารับการฝึกอบรม จป เทคนิคได้ เนื่องจากการเข้ารับการอบรม จป เทคนิค ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. ผู้เข้ารับการอบรม จป เทคนิค จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานเรียบร้อยแล้ว
 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จป เทคนิค จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลา ตลอดหลักสูตรและผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งหมดนี้ ก็คือ การอบรม จป เทคนิค และหลักสูตรการอบรม รวมถึงหน้าที่การทำงานของ จป เทคนิคด้วย เป็นอย่างไรกันบ้างหน้าที่การทำงานของ จป เทคนิคเป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังไว้หรือไม่ สำหรับคนที่กำลังวางแผนจะเข้ารับการฝึกอบรม จป เทคนิค เชื่อว่าสาระที่เราเอามาแชร์ จะมีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะหลักสูตรการฝึกอบรม ซึ่งคุณจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนล่วงหน้าหรือหาข้อมูลไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น