ข้อสำคัญของการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ของ จป.บริหาร มีอะไรบ้าง

การสนับสนุน การดำเนินงานด้านความปลอดภัย ของ จป.บริหาร มีอะไรบ้าง

การสนับสนุน หมายถึง การส่งเสริม การช่วยเหลือ การอุปการะ ซึ่ง จป.บริหารมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และติดตาม การดำเนินงานด้านความปลอดภัย ในการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการ เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ ไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่ หากได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ย่อมสามารถสำเร็จและบรรลุผลได้โดยง่าย

 

 

 1. จป.บริหาร สามารถสนับสนุน การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อย่างไรบ้าง

จป.บริหารมีหน้าที่ในการกำกับดูแลจป.ทุกระดับที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนและมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจป.บริหารสามารถสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยได้หลายรูปแบบ  เช่น

 • ออกนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนปฏิบัติตาม
 • พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานกับพนักงานทุกคน
 • ติดตามการดำเนินการแก้ไขจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในการทำงาน เพราะหาก จป.บริหาร ติดตามผล ผู้ที่ทำหน้าที่ในการรับผิดชอบ จะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที
 • ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
 • เข้มงวดในเรื่องกฎระเบียบด้านความปลอดภัย เพราะหาก จป.บริหาร เข้มงวด พนักงานคนอื่นๆ ก็จะเข้มงวดตามไปด้วย
 • ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา กับ จป.ระดับอื่น ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของตน
 • แก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น และ จป.ระดับอื่น ไม่สามารถดำเนินการได้
 • พิจารณาอนุมัติโครงการ ที่เห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์ และความปลอดภัยในการทำงานกับพนักงาน
 • ผลักดันงานด้านความปลอดภัย ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จากที่กล่าวมา เป็นเพียงบางส่วนของการสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยของ จป.บริหาร  ซึ่ง จป.บริหาร แต่ละคน อาจมีแนวทางหรือรูปแบบในการสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยที่แตกต่างกันออกไป แต่มีเป้าหมายเดียวกัน คือเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ของพนักงานทุกคน

 

 

 1. ข้อดีของการได้รับการสนับสนุนจาก จป.บริหาร

ในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหน หากได้รับการสนับสนุน จากผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ ย่อมก่อให้เกิดข้อดีในการทำงานนั้นๆ ซึ่งข้อดีของการได้รับการสนับสนุนในด้านความปลอดภัย จาก จป.บริหาร ได้แก่

 • อุบัติเหตุลดลง หรือเท่ากับศูนย์
 • การแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
 • งานด้านความปลอดภัยสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
 • ผู้ใต้บังคับบัญชาอยากทำงาน อยากเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
 • ทำงานได้อย่างสบายใจ และมีความสุขในการทำงาน

 

สรุป

ในการดำเนินกิจกรรมหรือการทำงานคนที่ทำงานทุกคนต้องการการสนับสนุนและส่งเสริมจากผู้บริหารเพราะหากคนที่ทำงานเสนออะไรไปผู้บริหารไม่เห็นด้วยย่อมทำให้กำลังใจในการทำงานของผู้นั้นลดน้อยลงและในทางกลับกันกาหเสนอแนะอะไรไปก็ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่ทำงานย่อมมีขวัญและกำลังใจในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

Related Posts