แนวทางการอบรมทบทวนการทางานในที่อับอากาศในสถานการณ์โควิด19

การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในท่ีอับอากาศ

ด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้แพร่ระบาดระลอกใหม่ กระจายไปในหลายเขตพื้นที่ของประเทศ และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงข้ึนในแต่ละวัน โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงาน จนรัฐบาลได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยกระดับ การบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค กำหนดพื้นที่ควบคุมที่จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มข้นเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด ของโรค

ส่งผลทำให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของภาครัฐและเอกชนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร จัดการ และดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการ ป้องกันโรคเพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรคด้วยการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ

เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมทบทวนอับอากาศ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อให้การดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัย ในการทำงานในที่อับอากาศ เป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในท่ีอับอากาศ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔

นายจ้างจัดให้ลูกจ้างผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการอนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัย ในการทางานในที่อับอากาศ

โดยลูกจ้างผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ในท่ีอับอากาศ ก่อนวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน ความปลอดภัยในการทางานในที่อับอากาศให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันก่อนครบกำหนด ๕ ปี นับแต่วันท่ี ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าว

ยกตัวอย่างเช่น ลูกจ้างเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ จะครบ ๕ ปี ในวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังน้ัน ช่วงระยะเวลาในการให้ลูกจ้างอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ คือ ระหว่างวันท่ี ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ในกรณีท่ีลูกจ้าง ผู้นั้นผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศตามกฎหมายเดิมก่อนวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ พ้นกำหนด ๕ ปีข้ึนไป ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างผู้น้ันได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในท่ีอับอากาศภายใน ๙๐ วัน

นับแต่วันท่ีประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้ กล่าวคือ ภายในวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 

 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 (COVID – 19)

สำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทาง

ดำเนินการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังนี้

๑. ให้

กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๒.ให้นายจ้างบุคคลนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรม สามารถจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการฝึกอบรมเฉพาะภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง ให้เป็น

ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กล่าวคือ สามารถดำเนินการจัดอบรมด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวต้องเป็นผู้ท่ีผ่านการฝึกการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับอัคคีภัยเฉพาะภาคทฤษฎี ซึ่งสามารถดำเนินการจัดอบรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ส่วนภาคปฏิบัติให้ดำเนินการฝึกอบรมภายหลัง เมื่อมีการผ่อนปรนมาตรการทางสาธารณสุข หรือสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) คลี่คลายและเข้าสู่สภาวะปกติ หรือจนกว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น

 

 

หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ท่ี รง ๐๕๐๕/๑๖๕๗ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ _____________________________

ไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID – 19)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี

กลุ่มงานมาตรฐานอาชีวอนามัยฯ กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. ๑๐๑๗๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘ – ๓๐ ต่อ ๓๐๗ – ๓๑๒

กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน